tfilot.co.il - מאגר זמני תפילות ארצי


חיפוש מתקדם>


<חיפוש רגיל


יום תפילה שם בית כנסת שם שכונה כתובת זמן תפילה פרטים נוספים
3746 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית הספרדי ברצף מ 06:30 עד 07:15
...
4019 שבת ערבית משכן שלום בזמן כניסת השבת
...
3744 א,ב,ג,ד,ה ערבית בית מדרש בזמן צאת הכוכבים
...
2774 ימי חול שחרית היכל רפאל 05:45
...
3742 א,ב,ג,ד,ה,ו שחרית בית מדרש 05:45
...
1989 ימי חול שחרית הספרדי 06:30
...
1988 א,ב,ג,ד,ה שחרית הספרדי 07:20
...
2777 ו שחרית היכל רפאל 07:30
...
3458 שבת שחרית היכל רפאל 07:30
...
3457 שבת שחרית היכל רפאל 07:55
...
3456 שבת שחרית היכל רפאל 08:25
...
4018 שבת שחרית משכן שלום 08:30
...
3585 ימי חול מנחה היכל רפאל 15 דקות לפני השקיעה
...
3745 א,ב,ג,ד,ה מנחה בית מדרש 15 דקות לפני השקיעה
...
3747 א,ב,ג,ד,ה מנחה הספרדי 15 דקות לפני השקיעה
...
3528 ימי חול מנחה היכל רפאל 17:15
...
3529 ימי חול ערבית היכל רפאל 17:35
...
3554 ימי חול שחרית חסידי 20 דקות לפני הנץ
...
1986 ימי חול ערבית הרחבה הרחבה תחנת אוטובוס 21:30
...
2776 ימי חול ערבית היכל רפאל 21:50
...
3743 א,ב,ג,ד,ה ערבית בית מדרש 21:50
...
3748 שבת שחרית חסידי מרכז המושב 40 דקות לפני הנץ
...